Muutokset työelämään -tutkimus 2021

Tutkimustiedote 26.1.2021

ISKU teetti marraskuun 2020 ja tammikuun 2021 välillä tutkimuksen koronaviruksen aiheuttamista muutoksista työnteossa ja työympäristössä. Tutkimuksen käytännön toteutuksesta vastasi Innolink. Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluina ja siihen haastateltiin 90 ISKUn suurta asiakasta. Kiitos kaikille vastaajille!

Koronavirus on aiheuttanut merkittäviä muutoksia työelämässä ja yritysten toiminnassa

Suurimmiksi muutoksiksi koettiin etätöiden merkittävä lisääntyminen, henkilöstön turvallisuuden varmistaminen, suojaamis- ja hygieniatarpeista huolehtiminen, tilojen uudelleen organisointi, tilatarpeiden väheneminen ja henkilöstön henkisen hyvinvoinnin tukeminen. Vastaajista 63 prosenttia arvioi näiden muutostarpeiden merkittävyyden melko tai erittäin merkittäväksi, 9 prosenttia arvioi muutostarpeet vähän tai ei lainkaan merkittäväksi.

Organisaatioiden toiminnassa merkittävimmiksi muutoksiksi arvioitiin virtuaaliympäristöjen kehittäminen, työntekijöiden etätyöskentelyn ja ergonomian tukeminen sekä etätyön ja konttorityön välillä vaihtelu.

Muutokset ovat melko pysyviä ja uudessa tilanteessa halutaan tarjota tukea työntekijöille

Vastaajat ovat kokeneet haasteita työtilojen sopivuudessa uuteen tilanteeseen työpaikalla ja kotikonttoreilla. Vastaajista 60 prosenttia arvioi pandemiatilanteen aiheuttamien työelämän muutosten jäävän pysyviksi tai melko pysyviksi, 11 prosenttia arvioi työelämän palautuvan lähes tai täysin ennalleen.

Etätyö on tullut monelle jäädäkseen ja tarvitaan ratkaisuja sen tukemiseen. Keskeisinä haasteina nähtiin työtehon varmistaminen, eri asumistapojen ja elämäntilanteiden vaikutukset työrauhaan ja ergonomiaan, fyysisten kohtaamisten tärkeys, työvälineistä huolehtiminen ja johtamisen haasteet. Vastaajat kertoivat myös tunnistaneensa, että osa henkilöstöstä ei halua palata etätöistä kokonaan toimistotyöhön.

Yleisimmin etätyöskentelyä on suunniteltu tuettavan teknisten laitteistojen avulla. Jokin muu -vaihtoehdon vastanneet kertoivat, että toimistolta on jo lainattu laitteita ja kalusteita työntekijöille koteihin. Vastaajat toivovatkin ratkaisuja etätyöpisteiden tukemiseen ja parantamiseen esimerkiksi sirojen, monikäyttöisten ja kodinsisustukseen sopivien kalusteiden avulla.

Samalla työpaikoilla on tilaratkaisuissa merkittäviä muutoksia sekä uudelleenjärjestelyiden että muuttuneiden tilatarpeiden suhteen. Vastaajat kokevat tärkeäksi hygienia- ja turvallisuustekijöiden huomioinnin, mutta myös työtilojen muokattavuuden ja monikäyttöisyyden. Erilaisille kokous-, monitoimi- ja avotiloille on tarvetta, kun pohditaan mitoitusta ja ryhmittymistä työpaikoilla. Uusia ratkaisuja ja innovaatioita haetaan sujuvoittamaan työntekoa uudessa tilanteessa.

Fyysisen läsnäolon ei nähdä olevan yhtä tärkeää kaikissa tilanteissa

Välttämättömimpinä fyysinen läsnäolo koettiin työyhteisön hengen ja innostuksen vahvistamisessa, uusien työntekijöiden perehdytyksessä ja asiakastapaamisissa. Sen sijaan esimerkiksi koulutuksissa, markkinointiin liittyvissä kokouksissa ja sisäisissä palaverissa fyysistä läsnäoloa ei koettu kovin välttämättömäksi.