Polityka prywatności

Polityka prywatności Isku-Yhtymä Oy
Przetwarzanie danych osobowych w Isku-Yhtymä Oy
Administrator danych:

Isku-Yhtymä Oy (dalej zwana „Isku”)
Business ID 0148884-5
Mukkulankatu 19, PO Box 240
15210 Lahti, FINLAND

Dane kontaktowe Isku Group w sprawach związanych z rejestrem:

Isku-Yhtymä Oy
Mukkulankatu 19, PO Box 240
15210 Lahti, FINLAND

rekisterit@isku.fi

Czym są dane osobowe?
Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Na przykład Twoje imię i adres, a także informacje dotyczące Twoich zakupów są danymi osobowymi odnoszącymi się do Ciebie.
Osoba możliwa do zidentyfikowania oznacza osobę fizyczną, która może być zidentyfikowana bezpośrednio lub pośrednio na podstawie nazwiska, numeru identyfikacyjnego, informacji o lokalizacji, identyfikatora online lub jednej lub większej liczby charakterystycznych cech.
Jakie informacje zbieramy?
Isku składa się z Isku Koti i Isku Interior, które dostarczają wyposażenie do przestrzeni publicznych i wysokiej jakości meble, a także związane z nimi usługi dla swoich klientów. Isku przetwarza dane osobowe w celu rozwoju swojej działalności i doświadczenia klienta, obsługi sprzedaży swoich produktów i usług oraz zamówień na meble, a także w celu świadczenia związanych z tym informacji i usług za pośrednictwem swoich sklepów i kanałów cyfrowych.
Zbieramy dane osobowe bezpośrednio od Ciebie podczas zakupu naszych produktów lub usług za pośrednictwem dowolnego z naszych kanałów sprzedaży. Na przykład w związku z zakupem zbieramy informacje takie jak Twoje imię i adres, aby umożliwić nam dostarczenie zakupów pod właściwy adres.

Podstawowe informacje klientów:

• Numer klienta
• Data rozpoczęcia relacji z klientem
• Imię i nazwisko
• Adres oraz inne niezbędne dane kontaktowe, takie jak numer telefonu i adres e-mail
• Numer identyfikacyjny w przypadku składania wniosku o kredyt w Isku
• Tytuł lub stanowisko, zainteresowania, hobby i inne podobne informacje
• Uprawnienia i zakazy dotyczące marketingu
• Nazwa firmy lub organizacji, w tym osoba kontaktowa, wymagany identyfikator i informacje adresowe
• Kierownik konta Isku dla danego klienta

Informacje dotyczące relacji, obsługi klienta oraz komunikacji:
Zbieramy niezbędne dane dotyczące relacji z klientem, w tym informacje o wizytach, zamówieniach, produktach, zakupach, cenach, korzyściach, zniżkach, dostawach, przypomnieniach o płatnościach, satysfakcji klienta oraz reklamacjach.
Dodatkowo zbieramy informacje dotyczące korzystania z komunikacji, marketingu oraz treści i usług odbywających się za pośrednictwem różnych kanałów, w tym zapisy telefoniczne i czatowe oraz dane użytkownika.
Możemy używać plików cookie do zbierania informacji na temat usług cyfrowych Isku. Pliki cookie są wykorzystywane w celu zapewnienia funkcjonalności naszych usług cyfrowych oraz do celów analizy, marketingu i dostosowywania. Więcej informacji na temat korzystania z plików cookie znajdziesz na naszej stronie internetowej pod adresem https://interior.isku.com/en/cookies/
Należy zauważyć, że nasze strony internetowe Isku.fi i Isku.com mogą zawierać odnośniki do stron internetowych firm innych niż Isku, które posiadają własne zasady dotyczące prywatności. W takich przypadkach zalecamy zapoznanie się z politykami prywatności tych stron trzecich.
Dane osobowe mogą być przetwarzane i udostępniane w ramach jednostek należących do Grupy Isku oraz innych fińskich firm należących do grupy w celu realizacji procesów wewnętrznych.
Jak i do czego wykorzystujemy dane osobowe?
Isku wykorzystuje dane osobowe w celu umożliwienia świadczenia interesujących usług i produktów. Musimy móc się z Tobą skontaktować za pomocą Twoich danych, jeśli potrzebujemy dodatkowych informacji dotyczących zakupu i dostawy naszych produktów. Możemy przechowywać Twoje dane kontaktowe i informacje dotyczące zamówień oraz informacje o wydarzeniach serwisowych związanych z Twoją relacją z klientem, abyśmy mogli zaoferować Ci usługi najlepiej dostosowane do Twoich potrzeb.
Isku stosuje należyty staranność w opracowywaniu i utrzymywaniu danych osobowych związanych z działalnością. Na przykład dane osobowe są przetwarzane za pomocą metod statystycznych i innych podobnych. Celem jest dostosowanie treści i działalności, aby były one jak najbardziej interesujące dla klienta i zapewnienie lepszego doświadczenia klienta. Cele przetwarzania związane z tym celem obejmują planowanie, rozwój i monitorowanie operacji biznesowych oraz zarządzanie i analizę relacji z klientami za pośrednictwem różnych kanałów, w tym działań związanych z ukierunkowanymi usługami, komunikacją, marketingiem, badaniami satysfakcji klienta i innymi podobnymi funkcjami. Kiedy zapisujesz się na nasze wydarzenia, przetwarzamy listy uczestników, aby móc zaoferować Ci jak najlepsze usługi. Dotyczy to również konkursów i losowań organizowanych w ramach naszych działań marketingowych.
Na podstawie uzasadnionego interesu wykorzystujemy dane kontaktowe, które podajesz do komunikacji z klientem, na przykład w celu rozwoju naszych produktów i usług oraz zbierania opinii klientów w ramach badań satysfakcji klienta. Dodatkowo, możemy wykorzystywać dane osobowe oraz informacje kontaktowe i zakupowe w ramach naszych usług w celu zapewnienia lepszej obsługi klienta. Możemy również wysyłać Ci e-maile dotyczące Twojego zakupu, aby informować Cię o naszych innych usługach i produktach, które mogą Cię zainteresować.
Ponadto zapraszamy naszych klientów do udziału w naszych społecznościach klientów. Możemy również kontaktować wybrane lub ograniczone grupy klientów, aby przetestować nowe produkty lub usługi.
Isku przetwarza informacje dotyczące różnych etapów Twojego zakupu w przypadku przetwarzania opinii klientów lub reklamacji. W ten sposób chcemy zapewnić, że będziemy mogli odpowiednio zająć się wszystkimi przypadkami i zrozumieć, co się stało. Twoje informacje są przetwarzane w celu zapewnienia szybkiego rozpatrzenia wniosków o odszkodowanie i reklamacji.
Chcemy ciągle poprawiać Twoje doświadczenie klienta i uczynić nasze usługi bardziej odpowiednie i interesujące. Pomaga nam to oferować spersonalizowane usługi poprzez segmentację klientów. Na przykład możemy oferować dodatkowe usługi i produkty, które mogą Cię zainteresować za pośrednictwem naszych kanałów cyfrowych.
Przetwarzamy informacje dotyczące osób kontaktowych naszych podwykonawców, partnerów i dostawców, takie jak dane kontaktowe i inne dane wymagane do zarządzania relacjami biznesowymi, w sposób wymagany przez nasze działania biznesowe.
Jak przechowujemy i chronimy dane osobowe?
Dane są chronione systemem dostępu, oprogramowaniem, zaporami sieciowymi i hasłami, oraz innymi środkami technicznymi. Dostęp do systemu zarządzania relacjami z klientami jest udzielany wyłącznie wyznaczonym pracownikom zatrudnionym przez Isku lub firmy działające w jego imieniu lub na podstawie zlecenia od niego. Dla systemu określono różne poziomy użytkowników, a
Jak długo przechowywane są dane osobowe?
Ze względu na nasze długoterminowe warunki gwarancji, informacje o klientach mogą być przechowywane przez okres do pięciu lat. Zgodnie z przepisami dotyczącymi rachunkowości, jesteśmy zobowiązani do prowadzenia rejestrów naszych działań oraz przechowywania materiałów księgowych przez okres określony prawem. Nie przechowujemy danych, których już nie potrzebujemy.
Jakie działania możesz zażądać?
Możesz skorzystać z praw przysługujących Ci jako osoba, której dane dotyczą, kontaktując się z nami drogą mailową pod adresem rekisteri@isku.fi lub pocztą na adres Isku-Yhtymä Oy, Data Privacy Manager, PO Box 240, 15210 Lahti, FINLAND.
Wnioski muszą być podpisane i przesłane na piśmie. Odpowiemy na Twoją prośbę w ciągu miesiąca od jej otrzymania. Zauważ, że możemy poprosić o dodatkowe informacje w celu potwierdzenia Twojej tożsamości i uzyskania koniecznych wyjaśnień, w takim przypadku okres przetwarzania przez miesiąc zostaje przerwany.
Prześlemy Ci potwierdzenie podejmowanych działań w wyniku Twojej prośby (na przykład potwierdzenie usunięcia danych). Jeśli nie będziemy w stanie zrealizować Twojego wniosku, poinformujemy Cię o przyczynach. Dane osobowe, które zostaną ujawnione w wyniku Twojego wniosku, zostaną dostarczone na piśmie i wysłane pocztą pod adres podany przez Ciebie.
Sprawdzanie danych
Masz prawo do wglądu w przechowywane w rejestrze Isku dane dotyczące Ciebie raz w roku bezpłatnie. Masz również prawo do żądania kopii swoich danych osobowych, wysyłając e-mail na adres rekisterit@isku.fi. Dostarczymy Ci dane, chyba że mamy prawne podstawy do nieudostępniania ich Tobie, oraz o ile ujawnienie danych nie narusza Twoich ani czyichkolwiek innych praw.
Poprawa danych
Masz prawo do poprawienia lub uaktualnienia błędnych lub niekompletnych danych dotyczących Ciebie. Wniosek o poprawienie można przesłać na adres rekisterit@isku.fi.
Usunięcie danych
Masz prawo żądania usunięcia danych dotyczących Ciebie z naszych systemów w określonych sytuacjach, na przykład gdy nie są już one potrzebne do celu, w jakim zostały zebrane, lub gdy podstawą przetwarzania jest zgoda od Ciebie, a Ty ją wycofałeś. Usuwamy dane dotyczące Ciebie natychmiastowo, jeśli nie mamy podstaw prawnych do kontynuowania przetwarzania zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych.
Transfer danych
Masz prawo otrzymać dane, które dostarczyłeś nam w powszechnie używanym formacie elektronicznym i przesłać dane samodzielnie do osoby trzeciej.
Zarzuty wobec przetwarzania danych
Możemy przetwarzać Twoje dane na podstawie uzasadnionego interesu w ramach naszej działalności, po podjęciu działań mających na celu zapewnienie, że takie przetwarzanie nie narusza Twojej prywatności. Masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych z powodu Twojej sytuacji osobistej. Możesz poprosić o usunięcie kwestionowanych danych lub ograniczenie ich przetwarzania podczas oczekiwania na rozpatrzenie Twojego sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Ponadto masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się wykorzystaniu Twoich danych do bezpośredniego marketingu lub profilowania. Możesz przestać otrzymywać wiadomości marketingowe poprzez link „anuluj subskrypcję”.
Ograniczenie przetwarzania danych
Masz prawo ograniczyć przetwarzanie swoich danych. Po ograniczeniu przetwarzania Twoich danych Isku z reguły tylko przechowuje Twoje dane. Możesz poprosić nas o ograniczenie przetwarzania, jeśli dane dotyczące Ciebie są nieprawidłowe, uważasz, że przetwarzanie narusza przepisy o ochronie danych lub jeśli zgłosiłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, a sprzeciw ten jest jeszcze rozpatrywany.
Jeśli uważasz, że nieprawidłowo przetworzyliśmy Twoje dane, możesz złożyć skargę do Rzecznika Ochrony Danych Osobowych.
Z kim możesz skontaktować się w sprawie prywatności danych?

Isku-Yhtymä Oy, Data Privacy Manager
Mukkulankatu 19, PO Box 240
15210 Lahti, FINLAND

rekisterit@isku.fi