Toiminnan hiilijalanjälki

ISKUn vastuullisuustavoitteena on ollut selvittää vuoden 2021 koko toiminnan hiilijalanjälki ulkopuolisen puolueettoman laskenta-asiantuntijan toimesta ja luotettavan standardin mukaisesti. Hiilijalanjälki kertoo, kuinka paljon kasvihuonekaasuja tuotteen tai toiminnan elinkaaren aikana syntyy.

Hiilijalanjälki on laskettu GHG -protokollan mukaan

Yritysten matka kohti hiilineutraaliutta konkretisoituu koko toiminnan hiilijalanjäljen selvittämisellä luotettavan standardin mukaisesti. Yhteistyökumppaniksi valikoitui Green Carbon. Laskenta on suoritettu GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting -standardin mukaan. GHG -protokollan mukainen hiilijalanjäljen laskenta antaa tarkan kuvan CO2-päästöjen suuruudesta.

Yrityksen päästölähteet luokitellaan kolmeen eri kategoriaan. Scope 1 käsittää suorat päästöt, esimerkiksi yrityksen oman energiantuotannon tai omien ajoneuvojen käytön. Scope 2:een kuuluvat epäsuorat ostoenergiantuotannon päästöt, kuten yrityksen ostama sähkö- ja lämpöenergia. Scope 3 sisältää muut epäsuorat päästöt, kuten yritysten ostamista raaka-aineista ja palveluista, tai työmatkaliikenteestä aiheutuvat päästöt. Päästölähteitä luokitellaan eri scopeihin, jotta voidaan hahmottaa, mitkä päästöt aiheutuvat suoraan yrityksen omasta toiminnasta ja mitkä hankintaketjusta.

Scope 1: Omien ajoneuvojen ja polttoaineiden palaminen, maakaasu
Scope 2: Ostoenergia: sähkö ja kaukolämpö
Scope 3: Materiaalit, jätteet, pakkausmateriaalit, kuljetukset, hankinnat, työmatkaliikenne, liikematkat, vedenkulutus, polttoaineiden valmistus

Laskennan tulokset

Laskennan lopputulos ilmoitetaan hiilidioksidiekvivalentteina (CO2e), joka huomioi eri kasvihuonekaasujen erilaiset ilmastoa lämmittävät vaikutukset. Yrityksen hiilijalanjälki määritetään yhtä kalenterivuotta kohden ja ISKUn hiilijalanjälki laskettiin vuodelle 2021.

ISKUn hiilijalanjälki oli vuonna 2021 yhteensä 11471,2 t CO2e.

Lukema vastaa noin 1114 suomalaisen keskimääräisiä vuosittaisia päästöjä (vertailutiedot Sitra 2019). Työntekijämäärää kohti mitattuna hiilijalanjälki oli noin 18,9 t CO2e / työntekijä. Liikevaihtoa kohti mitattuna hiilijalanjälki oli 3584,8 t CO2e / milj. €.

Yllä olevassa kuvaajassa on scopien päästöt avattuna päästölähteisiin.

Yllä olevassa taulukosta on nähtävissä scopeittain ISKUn laskentaan mukaan otetut päästölähteet sekä sen että laskennan ulkopuolelle ei jätetty mitään päästölähteitä.